KVC Deerlijk Sport 1634 - Takenpakket afgevaardigde

 Takenpakket afgevaardigde

 

Algemene taken van de afgevaardigde: (in het belang van de algemene organisatie van een wedstrijd)

 

- Contactpersoon zijn tussen trainer, spelers, ouders en bestuur;

- Toezicht houden op de naleving van de clubregels door jeugdspelers en ouders;

- Zorgen dat terrein in orde is voor de wedstrijd (lijnen, doelen, hoekvlaggen, hindernissen, omheining),

    de kleedkamers nazien en eventueel nog schoonmaken.

- Bij thuiswedstrijden: ontvangen en begeleiden van de scheidsrechter en de bezoekende ploeg;

- Zorgen voor de teamuitrusting en voldoende reserveballen;

- Bijhouden van map met de noodzakelijke formulieren (spelerslijst, wedstrijdblad, ongevallenformulier)

- Vervullen van de administratieve formaliteiten t.g.v. de wedstrijd;

- Coördineren van het vervoer van de jeugdspelers naar de uitwedstrijden;

- Bij afwezigheid melden aan alle betrokken personen met mededeling van zijn/haar plaatsvervanger

     (opgelet : vervanger moet een bij de KBVB aangesloten lid van de club zijn);

 

Concrete taken van de afgevaardigde:

 

a) Ontvangst vóór de wedstrijd van: (Aanwezig minstens één uur vóór de wedstrijd)

 

Scheidsrechter:          Toewijzen kleedkamer;

Aanbieden van drankje (1x vóór wedstrijd, 1x tijdens de rust, 1x na de wedstrijd),

De gevraagde vergoeding uitbetalen (vanaf U12);

Wedstrijdbal overhandigen

Bezoekers:     Toewijzen kleedkamer.

Indien gebruikelijk drankje aanbieden aan de afgevaardigde bij invullen van wedstrijdblad
Water en bekertjes voor de spelers aan de bezoekende afgevaardigde bezorgen;

Indien nog een ploeg van dezelfde kleedkamer gebruik maakt: afgevaardigde verwittigen en actie

    daaromtrent helpen ondernemen

Neutrale zone:  Er op toezien dat alle officiëlen in de neutrale zone de juiste armband dragen.

Eigen spelers :           Waken over de aanwezigheden van de spelers van zijn ploeg

Verzamelen van de identiteitskaarten (of vervangend officieel document afgeleverd door   

    gemeente of politiedienst (met foto)) van de spelers, trainer en afgevaardigde(n)

Toezicht houden in de kleedkamer en omgeving en de leefregels waarborgen

Uitrusting uitdelen en actie ondernemen om waardevolle voorwerpen te verzamelen

 

Invullen van het wedstrijdblad (thuisploeg 20’ / bezoekers 10’ vóór de wedstrijd) en bij U6-U11 laten onder-

   tekenen door de kapitein van de ploeg / Vanaf U12 laten ondertekenen in bijzijn van scheidsrechter.

 

b) Tijdens de wedstrijd:

- Bij aanvang van elke speelhelft: u ervan vergewissen dat alle kleedkamers (indien mogelijk) op slot zijn, thuisploeg

     is verantwoordelijk voor eigen kleedkamer en kleedkamer van de scheidsrechter, bezoekers voor hun kleedkamer.

     Op vraag van bezoekers moet de thuisafgevaardigde een sleutel bezorgen of zelf deze kleedkamer afsluiten.

- Water en bekers voorzien voor de spelers tijdens de rust;

- Waterzak en spons meenemen op het terrein;

- een voorbeeld zijn van Fair Play, beleefdheid en respect voor de scheidsrechter;

- Wisselspelers en ouders (en desgevallend ook de trainer) rustig houden bij eventuele problemen;

- Indien gevraagd door scheidsrechter, een persoon uit de neutrale zone verwijderen;

- Geen tactische aanwijzingen aan de spelers geven (Dit is de taak van de trainer);

- Toezicht houden op de wedstrijdballen.

 

c) Na de wedstrijd:

- Bescherming van scheidsrechter (tot die de installatie verlaten heeft) / toezicht houden op neutrale zone.

- Toezicht houden in de kleedkamer en leefregels waarborgen;

- Uitrusting verzamelen/controleren;

- Erop toezien dat alle spelers douchen na de wedstrijd (probeer een maximumduur op te leggen)
- De kleedkamers steeds proper achterlaten (zeker alle afval in de vuilnisbak (laten) deponeren

- Geen schoenen laten afkloppen in de kleedkamer of in de douche;

- Vóór ondertekening: nazien of alles wat op wedstrijdblad ingevuld staat correct is (uitslag,gele/rode kaarten)

     en ondertekenen voor akkoord.  Indien je niet akkoord gaat met iets: niet ondertekenen, reden meedelen

    aan scheidsrechter en je g.c. verwittigen zodat die uiterlijk de 1° werkdag volgend op wedstrijd aan

    bevoegd comité kan verwittigen waarom scheidsrechtersblad niet ondertekend werd.

- Identiteitsbewijzen en evt. waardevolle voorwerpen aan spelers teruggeven, desgevallend met hun drankbonnetje)

- De zak met de uitrusting terugbrengen naar de afgesproken locatie.

 

Opmerking: Plaatsen / Wegnemen van de doeltjes, gebruikt bij U6 tot U11:

De afgevaardigde zal met de hulp van trainer(s) of ouders, vóór de wedstrijd de doelen op het veld plaatsen en beveiligen tegen omvallen en deze doelen na de wedstrijd terug plaatsen op de afgesproken locatie.

 

 

 

 

 

 

 

Vind ons leuk op Facebook